Ponožková výzva 2022

Témou Ponožkovej výzvy 2022, ktorú vyhlásila medzinárodná organizácia Down Syndrome International, je „What inclusion means“, teda „Čo znamená INKLÚZIA“.

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD) vo svojich všeobecných zásadách vyzýva na ich plnú a efektívnu účasť a začlenenie do spoločnosti. Ľudia s Downovým syndrómom však stále narážajú na množstvo prekážok a predsudkov.


Inkluzívne vzdelávanie podporuje rozmanitosť študentov, ktorí sa učia byť k sebe vzájomne tolerantnejší. Pomáha búrať predsudky a bariéry a umožňuje ľuďom so zdravotným postihnutím, kam zaraďujeme aj Downov syndróm, nadviazať priateľstvá na celý život.


Šport je najlepšia cesta k inklúzii, pomáha nám vnímať jedinečnosť každého z nás. Mnohí talentovaní a úspešní športovci s Downovým syndrómom sú dôkazom toho, že zdravotné postihnutie nemusí byť prekážkou na ceste za úspechom.


Inkluzívne zamestnávanie

Aj ľudia s Downovým syndrómom by chceli pracovať, nie vždy ale túto príležitosť dostanú – a to je chyba! Každý by mal dostať príležitosť pracovať, i keď len na pár hodín. Výkon pracovníka s postihnutím pravdepodobne nebude na úrovni ostatných zamestnancov, s tým musia zamestnávatelia rátať. Bude však jedným z najúprimnejších a najlojálnejších zamestnancov a jeho pozitívny vplyv môže mať oveľa väčšiu cenu.