Obchodné podmienky

I.

Všeobecné ustanovenia

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) platia pri nákupe v internetovom obchode dedoles.sk, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Dedoles, s. r. o., so sídlom Košická 49, 821 08 Bratislava, IČO: 46 706 305, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, vl. č. 81976/B, email: ahoj@dedoles.sk, kontaktná osoba: Jaroslav Chrapko, konateľ.
 2. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim na strane druhej.
 3. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s platnými právnymi predpismi v Slovenskej republike.
 4. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom:

 

 • č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“);
 • č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“);
 • č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“);
 • č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode“).

 

 1. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodným zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

 

II.

Vymedzenie pojmov

 

 1. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci s kupujúcim.
 2. Predávajúcim je spoločnosť Dedoles, s. r. o., ktorý je prevádzkovateľom internetového obchodu, na ktorý sa tieto obchodné podmienky vzťahujú. Predmetom činnosti je predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.dedoles.sk (ďalej len „internetový obchod“).
 3. Kupujúcim je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim.
 4. Zákazníkom nášho internetového obchodu môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na internetovom obchode. Zákazníkom podľa týchto obchodných podmienok sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „oprávnená osoba“). Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

 

III. 

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

 1. Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej v internetovom obchode, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Vložiť do košíka", vyplní objednávkový formulár (e-mail, v prípade kúpy tovaru doručovaciu adresu), zvolí si počet produktov, spresní parametre produktu a vyberie spôsob platby. Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu sú záväzné. Pri odoslaní objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a spracovaním osobných údajov.
 2. Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru v internetovom obchode, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Bez zbytočného odkladu po prijatí objednávky je kupujúcemu na ním zadanú e-mailovú adresu zaslané potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky), ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kam má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí a potvrdení objednávky kupujúceho (obsahujúceho špecifikáciu tovarov a služieb) dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.
 3. V prípade, že má kupujúci u nás vytvorené konto, objednávka bude zároveň archivovaná v sekcii Moje Objednávky, do ktorej bude mať prístup kupujúci po prihlásení. Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie o priebehu spracovania objednávky budú zasielané kupujúcemu vo forme e-mailových správ.
 5. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") dobierkou v mieste dodania tovaru, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, ktorý je uvedený v potvrdení objednávky.
 6. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 7. Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, a ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.
 8. Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru (daňový doklad), príp. záručný list (ak ho výrobca poskytuje).
 9. V prípade, že je k objednávke zvolený darček, na ktorý má kupujúci za splnenia určitých podmienok nárok, predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu darčeka podľa aktuálnych skladových zásob.
 10. Kupujúci môže zrušiť objednávku, ak ešte nebola vybavená prostredníctvom kontaktného formulára, emailu alebo na tel. čísle +421 33 444 00 05.

 

IV.

Cena

 

 1. Všetky ceny tovaru sú uvádzané ako konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky, nezahŕňajú však cenu služieb (napr. dodania tovaru, balného a pod.).
 2. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
 3. Akékoľvek dodatočné zľavové kupóny, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavové kupóny pre zákazníka alebo zľavové kupóny poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.
 4. Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné), ktoré musí kupujúci pre získanie tovaru alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.
 5. Ceny v našich kamenných obchodoch a v internetovom obchode sa môžu líšiť. Ceny sa líšia predovšetkým z dôvodu poskytovania extra služieb, ktoré sú do predaja v kamenných obchodoch zahrnuté. Kupujúci si môže prostredníctvom internetového obchodu rezervovať tovar vo vybranom kamennom obchode. Pri rezervácii tovaru sú vyobrazené ceny vždy zhodné s cenami v našich kamenných obchodoch, ktoré sú odlišné od cien uvedených pri predaji cez náš internetový obchod a to z dôvodu, že pri rezervácii priamy predaj prebehne až pri prevzatí rezervovanej objednávky v kamennom obchode, nie v rámci internetového obchodu. V internetovom obchode sú ceny jednoznačne určené pre uskutočnenie kúpy priamo cez internetový obchod. Ceny priebežne aktualizujeme.
 6. Najnižšia cena za posledných 30 dní je najnižšia cena, za ktorú sa produkt predával v priebehu posledných 30 dní od dnešného dňa (okrem aktuálnej ceny). V prípade, ak sa produkt predával v uvedenom období za rovnakú cenu, je najnižšia cena za posledných 30 dní aktuálna cena.

V.

Dodacie podmienky

 

 1. Predpokladaný termín doručenia je uvedený v e-maile o potvrdení objednávky. V prípade platby bankovým prevodom sa termín môže predĺžiť v závislosti od termínu úhrady.
 2. Obvyklé doručenie objednávky je do 30 dní, avšak vo výnimočných situáciách sa môže lehota doručenia primerane predĺžiť, za čo sa predávajúci vopred ospravedlňuje. Ak objednaný tovar alebo časť tovarov z objednávky nie je možné dodať v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, predávajúci bude o tejto situácii informovať kupujúceho v čo možno najkratšom čase a oznámi kupujúcemu predpokladaný termín dodania tovaru alebo navrhne dodanie náhradného tovaru. Ak sa predávajúcemu tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú kupujúcemu vrátené finančné prostriedky do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy na ním určený bankový účet.
 3. Objednávky vybavuje predávajúci priebežne každý pracovný deň.

VI.

Miesto a spôsob dodania

 

 1. Tovar predávajúci posiela formou listu/balíka. Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru kupujúcemu resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke.
 2. Tovar môže byť kupujúcemu doručený prostredníctvom doručovacieho subjektu alebo si ho kupujúci môže sám vyzdvihnúť. Bližšie informácie o doručovacích subjektoch a osobnom odbere kupujúci nájde na: Možnosti dopravy | Dedoles
 3. O tom, že objednávka bola odovzdaná prepravcovi, bude kupujúci informovaný e-mailom. Ak kupujúcemu tovar nebol doručený, kontaktuje predávajúceho. Bližšie informácie o balíku, možných dôvodoch nedoručenia a návrh na riešenie danej situácie predávajúci po preverení poskytne kupujúcemu.
 4. Kupujúci je povinný prevziať tovar na dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru od doručovacieho subjektu kupujúci spravidla písomne potvrdí v dodacom liste (alebo v inej obdobnej forme), ktorý je zároveň dokladom/potvrdením o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na emailovú adresu účtovný doklad (faktúru), ktorý zároveň slúži ako záručný list.
 5. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky - poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky nie je možné. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.
 6. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú nesprávne udanou adresou kupujúceho. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho rovnako zodpovednosť (nebezpečenstvo) za náhodnú skazu a náhodného zhoršenie stavu prevzatého tovaru.
 7. Pri prevzatí zásielky je kupujúci oprávnený skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je kupujúci oprávnený zásielku neprevziať. V prípade, že je zásielka porušená, kupujúci tovar neprevezme a spíše s doručovacou spoločnosťou protokol.

 

VII. 

Spôsob platby, poštovné (náklady na dopravu) a iné poplatky

 Kúpnu cenu kupujúci zaplatí predávajúcemu:

 1. platobnou kartou,
 2. na dobierku,
 3. bankovým prevodom na účet (IBAN): SK5711000000002941076823
 4. iným spôsobom uvedeným tu: Možnosti platby | Dedoles

  

Kompletné informácie o možnostiach platby nájde kupujúci tu. 

 

 1. Kupujúci môže využiť zľavový kupón, pri jeho uplatnení získa príslušnú zľavu. Zľavový kupón je možné použiť len jedenkrát a nie je možné ho vymeniť za hotovosť.
 2. K uvedeným cenám tovaru predávajúci pripočítava poštovné podľa spôsobu a adresy dodania. Kompletné podmienky poštovného si môže kupujúci pozrieť tu.
 3. Darčekovú poukážku je možné jednorazovo použiť na nákup tovaru v internetovom obchode dedoles.sk do uvedeného dátumu platnosti.
 4. Kód uvedený na darčekovej poukážke je potrebné pri vytváraní objednávky zadať do na to určeného poľa "Zľavový kupón/Darčekový poukaz".
 5. Hodnota darčekovej poukážky je uvedená na každej poukážke ako suma vrátane DPH.
 6. Ak je celková suma objednávky/nákupu:

 

 1. vyššia ako hodnota darčekovej poukážky, kupujúci doplatí rozdiel medzi hodnotou objednávky a hodnotou darčekovei poukážky,
 2. nižšia ako hodnota darčekovej poukážky, zvyšok hodnoty bez náhrady prepadáva.

 

 1. Darčeková poukážka je platná len v krajine zakúpenia.
 2. V prípade vrátenia tovaru uhradeného darčekovou poukážkou, je kupujúcemu vrátená suma v hodnote vráteného tovaru.
 3. Kupujúci si môže zvoliť nasledujúce doplnkové služby (iné poplatky):

1. „Prednostné vychystanie objednávky"

2. „Ekologické balenie"

3. „Predĺženie lehoty vrátenia"

4. „Bezpečné doručenie"

 

 1. Ak je celková suma produktov v košíku pri vytváraní objednávky nižšia ako 15 eur, k výslednej sume po súčte cien tovaru predávajúci pripočítava manipulačný poplatok, ktorého výška je 2 eur.

 

 

VIII. 

Dedoles drobné

 

 1. Pri objednávke na dedoles.sk môže kupujúci pred jej potvrdením zvážiť, či nechce celkovú sumu objednávky zaokrúhliť a celým týmto rozdielom prispieť na projekty, ktoré podporujú výsadbu stromov, ochranu životného prostredia, sociálne slabších a znevýhodnených ľudí a iné. Ak sa tak rozhodne, tento rozdiel, ktorý sa nazýva "Dedoles drobné", predávajúci pošle v plnej výške na konto príslušného občianskeho združenia. Dedoles drobné zvyčajne predávajúci posiela na účet občianskeho združenia v jednej sume raz mesačne. Na faktúre zaslanej kupujúcemu budú Dedoles drobné uvedené ako samostatná položka. Podrobné podmienky Dedoles drobného kupujúci nájde tu.

IX.

Záručná doba

 

 1. Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba dvadsaťštyri (24) mesiacov, v prípade použitého tovaru a tovaru z bazáru najmenej dvanásť (12) mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.
 2. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 3. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha tovaru umožňuje, postačí namiesto záručného listu e-mailom zaslaný doklad o kúpe (daňový doklad - faktúra).
 4. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie.
 5. Na darčeky, ktoré kupujúci dostane zadarmo alebo výhry zo súťaží sa záruka nevzťahuje.
 6. Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu, najmä ak:

 

 1. vada vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia alebo nesprávneho používania či nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania,
 2. vada vznikla v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený,
 3. vada vznikla v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

X.

Stornovanie objednávky

 

 1. Ak si kupujúci praje zrušiť objednávku, môže tak urobiť v prípade, že ešte nebola systémovo vybavená. Pre tento účel kupujúci bezodkladne kontaktuje predávajúceho. Ak už bola objednávka zaplatená, peniaze budú vrátené kupujúcemu najneskôr do štrnástich (14) dní na bankový účet, z ktorého bola platba obdržaná. V prípade, že kupujúci uskutočnil platbu kartou sa môže táto doba predĺžiť vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí z platieb kartou. 
 2. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo stornovať objednávku na tovar, ktorý nebude schopný dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky), alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie je predávajúci schopný dodať tento tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by mu spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. Predávajúci o stornovaní objednávky bezodkladne informuje kupujúceho telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú kupujúcemu vrátené finančné prostriedky do štrnástich (14) dní na bankový účet, z ktorého uskutočnil platbu, pokiaľ sa nedohodnú inak.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku aj v prípade ak kupujúci opakovane použije zľavový kupón.
 4. V prípade, ak do stanovenej lehoty kupujúci nezaplatí sumu za objednávku, predávajúci nezaplatenú objednávku stornuje.

 

XI.

Výmena, vrátenie, reklamácia

 

 1. Kupujúci má právo na výmenu, vrátenie a reklamáciu tovaru.
 2. Na výmenu, vrátenie a reklamáciu zakúpeného tovaru prostredníctvom nášho internetového obchodu kupujúcemu slúži online formulár na výmenu/vrátenie/reklamáciu objednávky (ďalej len „reklamačný asistent“). Pri vypĺňaní reklamačného asistenta bude kupujúcemu podľa kategórie tovaru ponúknutý spôsob výmeny/vrátenia/reklamácie tovaru. Kupujúci bude následne postupovať podľa inštrukcií v rozhraní reklamačného asistenta. Reklamačný asistent poskytne kupujúcemu všetky potrebné informácie pre sprocesovanie príslušnej ním uplatnenej výmeny/vrátenia/reklamácie tovaru (požiadavky). Po vyplnení reklamačného asistenta kupujúcim predávajúci potvrdí e-mailom prijatie tejto požiadavky.
 3. Predávajúci zodpovedá za preukázané vady výrobného charakteru na tovare. Kupujúci má právo na vrátenie/reklamáciu tovaru prostredníctvom reklamačného asistenta na našom webe Výmena, vrátenie a reklamácia | Dedoles. Uplatnením práva kupujúceho tovar vrátiť/reklamovať prostredníctvom reklamačného asistenta sa predávajúci zaväzuje po prijatí tejto požiadavky, zaslať e-mailom kupujúcemu potvrdenie o jej prijatí. Rovnako je kupujúci e-mailom informovaný o následnom spracovaní svojej požiadavky. Vrátenie/reklamácia tovaru je vždy vyriešená vrátením finančných prostriedkov za tovar v prospech bankového účtu kupujúceho v zákonnej lehote štrnásť (14) dní odo dňa uplatnenia požiadavky, o čom je kupujúci vopred upovedomený pri vypĺňaní reklamačného asistenta. Ak k prevzatiu predmetu vrátenia/reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia vrátenia/reklamácie, tak lehoty na vybavenie vrátenia/reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu vrátenia/reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu vrátenia/reklamácie.
 4. V prípade nevyhovujúcej/nesprávnej veľkosti tovaru má kupujúci možnosť na výmenu veľkosti objednaného tovaru. Požiadavku na výmenu tovaru kupujúci uskutoční prostredníctvom reklamačného asistenta na Výmena, vrátenie a reklamácia | Dedoles. Predávajúci sa zaväzuje po prijatí tejto požiadavky, zaslať e-mailom kupujúcemu potvrdenie o jej prijatí.  Rovnako je kupujúci e-mailom informovaný o následnom spracovaní svojej požiadavky a o zaslaní nového tovaru v požadovanej veľkosti. Predávajúci sa zaväzuje vyhovieť požiadavke kupujúceho na výmenu veľkosti tovaru, v prípade ak je požadovaná veľkosť tovaru dostupná. Vymenený tovar v požadovanej veľkosti obvykle predávajúci odosiela v lehote tridsať (30) dní odo dňa doručenia tovaru v nevyhovujúcej/nesprávnej veľkosti.V prípade výmeny tovaru za vyhovujúci/správny, začína plynúť nová záručná doba od jeho prevzatia. 
 5. V prípade výmeny a vrátenia tovaru, musí tovar spĺňať tieto kritériá: tovar nebol praný, nosený a nevykazuje žiadne známky používania.Zároveň musí mať pôvodné štítky a je potrebné ho zaslať predávajúcemu v pôvodnom obale. O týchto skutočnostiach je kupujúci upovedomený pri vypĺňaní reklamačného asistenta, s čím udeľuje svoj súhlas. V prípade, že kupujúci zasiela naspäť obuv v originálnej krabici, nesmie byť táto krabica použitá ako vonkajší obal určený pre doručovanie tovaru. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takéhoto zaobchádzania s tovarom vedúceho k nemožnosti opätovného zavedenia tovaru do predaja ako plnohodnotného tovaru.
 6. Spôsob vybavenia reklamácie identifikovanej systémom v rozhraní reklamačného asistenta na webe predávajúceho je kupujúcemu komunikovaný priamo pri jeho vypĺňaní, v zložitých prípadoch najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie tovaru. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie.
 7. Pri uplatnení reklamácie kupujúcim počas prvých dvanásť 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím, na základe splnenia ustanovení bodu 9 článku IX písm. a.-c. týchto obchodných podmienok, prípadne písomného odborného posúdenia (bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením).Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Ak sa odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu vrátením peňazí kupujúcemu v zmysle bodu 3 tohto článku.
 8. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom.
 9. V prípade uplatnenia reklamácie, kupujúci informuje o svojej požiadavke predávajúceho vyplnením online formuláru na výmenu, vrátenie a reklamáciu tovaru a v prípade fyzického zasielania tovaru, zašle tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s vytlačeným sumárom reklamácie na adresu predávajúceho:

 

Dedoles, s. r. o. 

Diaľničná cesta 5, Hala C 

903 01 Senec 

Slovenská republika

e-mail: ahoj@dedoles.sk a/alebo telefón: +421 33 444 00 05 

V prípade, ak kupujúci nemá možnosť vytlačiť si sumár reklamácie, je povinný vložiť do balíka identifikačný údaj vo forme čísla objednávky. 

 

 1. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do tridsiatich (30) dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci (spotrebiteľ - fyzická osoba), ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim (spotrebiteľom - fyzickou osobou) a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.
 3. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže od predávajúceho za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môže subjekt podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo kliknutím na túto internetovú stránku https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi.
 4. Kupujúci (spotrebiteľ – fyzická osoba) môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
 5. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim (spoločnosť Dedoles, s. r. o.) je Slovenská obchodná inšpekcia:

 

Inšpektorát SOI

so sídlom: v Trnave pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01 Trnava 1 

tel.: +421 33 551 26 89 

e-mail: tt@soi.sk 

alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na webovej stránke http://www.mhsr.sk). 

 

 

XII. 

Odstúpenie od zmluvy

 

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku v lehote štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
 2. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. V prípade, že sa objednávka kupujúceho nachádza vo fáze, kedy ju už nie je možné technicky stornovať (v zmysle bodu 1 článku X týchto obchodných podmienok) a bude odoslaná, má kupujúci právo objednávku neprevziať. Neprevzatá objednávka bude vrátená predávajúcemu, ktorý kupujúcemu vráti peniaze do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia objednávky. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, ruší sa tým aj každá prípadná doplnková služba s ňou súvisiaca.
 3. V súlade s ust. § 517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže kupujúci uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých kusov tovaru) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.Pre vylúčenie pochybností sa bude pri uplatnení čiastočného odstúpenia od objednávky postupovať rovnako ako je uvedené v bode 2 tohto článku.
 4. Ak chce kupujúci využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred vybavením objednávky, je potrebné, aby tak informoval predávajúceho písomne/telefonicky na kontaktnú adresu. Odstúpenie od zmluvy po doručení tovaru musí kupujúci urobiť vyplnením online formuláru pre výmenu, vrátenie a reklamáciu tovaru (reklamačného asistenta) a to spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy a to vždy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, ak kupujúci nemá možnosť vytlačiť si sumár požiadavky vygenerovanej systémom po vyplnení reklamačného asistenta, je povinný vložiť do balíka k tovaru na vrátenie identifikačný údaj vo forme čísla objednávky.  
 5. Predávajúci odporúča kupujúcemu tovar zaslať doporučene a/alebo ako poistenú zásielku. Doklad o zaslaní je podmienkou vybavenia prípadnej požiadavky kupujúceho v prípade, že zásielka nebude predávajúcemu doručená a tak si predávajúci nie je schopný túto skutočnosť overiť (uskutočnenie zaslania týmto spôsobom v presne vymedzenej sume).
 6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných podmienok musí obsahovať informácie požadované k vybaveniu požiadavky, najmä identifikáciu kupujúceho prostredníctvom čísla objednávky a emailovej adresy zadanej v objednávke.
 7. Kupujúci nezasiela tovar predávajúcemu na dobierku, takto zaslaný tovar nebude prevzatý.
 8. Predávajúci pri odstúpení od kúpnej zmluvy v plnom rozsahu vráti kupujúcemu zaplatené plnenie za tovar a všetky s tým súvisiace služby. Pri čiastočnom odstúpení od kúpnej zmluvy bude kupujúcemu vrátené plnenie len v rozsahu čiastky vráteného tovaru. Predávajúci nie je povinný v zmysle § 9 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. V zmysle § 9 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z. pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby uvedené vyššie pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 9. Kupujúci znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.
 10. V prípade uplatnenia výmeny tovaru (zmena veľkosti) zo strany kupujúceho, kupujúci vyplní online formulár na výmenu, vrátenie a reklamáciu tovaru a zašle tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s vytlačeným sumárom požiadavky, ktorý si stiahne po potvrdení online formuláru na adresu predávajúceho:

 

Dedoles, s. r. o.

Diaľničná cesta 5, Hala C 

903 01 Senec

Slovenská republika 

email: ahoj@dedoles.sk a/alebo telefón: +421 33 444 00 05 

 

XIII. 

Ochrana osobných údajov

 

 1. Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane kupujúci nájde na: https://www.dedoles.sk/spracovanie-osobnych-udajov

 

XIV. 

Obchodné informácie o produktoch a rôznych akciách

 

 1. Pri registrácii resp. vytvorení objednávky si kupujúci môže vybrať, či chce od predávajúceho dostávať pravidelné informácie o produktoch a rôznych novinkách e-mailom, SMS, notifikáciami, prípadne inou formou. Možnosť zasielať obchodné informácie si kupujúci môže zvoliť aj individuálne na stránke zadaním svojej e-mailovej adresy, prípadne kliknutím na odkaz v rámci e-mailu, ktorý dostal od predávajúceho. Frekvenciu newslettrov a formu informácií si môžete nastaviť a kedykoľvek upraviť vo svojom používateľskom profile. Samozrejme, zo zasielania newsletterov sa kupujúci môže kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu priamo v týchto e-mailových správach, odpovednou SMS alebo zaslaním e-mailu obsahujúceho nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení na e-mailovú adresu: gdpr@dedoles.sk. Z odberu newslettrov sa môžete tiež jednoducho a kedykoľvek odhlásiť vo svojom používateľskom profile.

  Predávajúci informuje e-mailom kupujúceho aj o vybavovaní jeho objednávky, dostupnosti a nedostupnosti produktov. Všetkým zaregistrovaným zákazníkom môže predávajúci nepravidelne (maximálne niekoľkokrát ročne) posielať dôležité informácie, ktoré súvisia s prevádzkou internetového obchodu predávajúceho a využívaním užívateľského konta.  

  Podrobnejšie informácie nájdete tiež na stránke https://www.dedoles.sk/spracovanie-osobnych-udajov

 

XV.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z platných všeobecných záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináležia predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez písomného súhlasu predávajúceho.
 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
 5. Kúpna zmluva je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
 6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 7. Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi vykonáva je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko:

 

Inšpektorát SOI

so sídlom: v Trnave pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01 Trnava 1 

tel.: +421 33 551 26 89 

e-mail: tt@soi.sk  

http://www.soi.sk  

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi 

 

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach dedoles.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma pri potvrdení objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok. Na uzatvorené objednávky sa však vzťahuje znenie platné v čase vykonania objednávky.
 2. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 20. 11. 2023 a rušia predchádzajúce znenie obchodných podmienok.