Ohrozené druhy

Pomôžme im prežiť, aby z nich neostali len pekné vzory na ponožkách!

V spolupráci s ochranárskym združením BROZ vznikla naša kolekcia veselých ponožiek, upozorňujúca na ohrozené druhy, ktorým hrozí vyhynutie. BROZ už vyše 20 rokov realizuje praktické ochranárske opatrenia v územiach Natura 2000. Predovšetkým v okolí Dunaja obnovuje mokrade a riečne ramená, lužné lesy, lúky a pasienky.

Spoločným znakom živočíchov z tejto kolekcie je fakt, že ich počet v prírode alarmujúco klesá. Sú teda ohrozené alebo sa k takémuto statusu blížia. Ľudia svojou činnosťou a hospodárením zasiahli do krajiny natoľko, že pre život v nej zostáva stále menej priestoru. Lúky sa zaorali, lesy zdecimovali, mokrade vysušili. Preto je týchto druhov čoraz menej.

Záleží nám na tom, aby tieto druhy neostali len pekným motívom na našich ponožkách. Aj preto podporujeme obnovu mokradí, ochranu prirodzených lužných lesov, aby sa vrátilo prírode a všetkým našim „ponožkovým druhom“ dostatok miesta pre ich život.

Ako môže prispieť k ochrane ohrozených druhov každý z nás?

Rastliny a živočíchy ochránime najlepšie tak, že zlepšíme prostredie, v ktorom žijú. A to napríklad:

  • vysádzaním pestrých záhonov – rozmanitosť záhrady a kvitnúce stromy totiž prilákajú včely, motýle a iné opeľovače,
  • citlivejším hospodárením v krajine – nižšia spotreba pesticídov môže prispieť k zlepšeniu miestnej biodiverzity,
  • mozaikovitým kosením trávnikov – hmyz nachádza útočisko v nepokosených častiach, ktoré tvoria pri tomto type kosenia približne 20 až 40 % plochy trávnika,
  • nevysádzaním invazívnych druhov rastlín, ktoré zväčša pochádzajú zďaleka a ohrozujú pôvodný ekosystém,
  • či podporou environmentálnych organizácií, ktoré ochraňujú prirodzené lesy a obnovujú mokrade. To môžu robiť najmä vďaka finančnej a dobrovoľníckej pomoci ľudí.

Toto všetko má vplyv na pestrú krajinu, ktorá je základom pestrosti rastlín a živočíchov.

Viac o ohrozených druhoch

Bocian čierny je tajomný obyvateľ našich lesov a mokradí. V oblasti Dunajských luhov hniezdia už len posledné dva páry tohto vzácneho druhu. Na hniezdenie potrebuje stabilné, staré stromy a vo svojom okolí mokrade s dostatkom potravy. Pre jeho zachovanie je teda nevyhnutná ochrana mokradí, ako aj obnova pôvodných lesov.

Hmyzovník včelovitý potrebuje na prežitie lúky a pasienky, ktoré treba pravidelne kosiť a čistiť od náletov. Ako názov napovedá, tento druh zacielil na včely. Hmyzovník včelovitý uprednostňuje slnečné stepné lúky a presvetlené húštiny.

Rybárik riečny postupne strácal svoje miesto pre život, preto sa stal v pririečnej krajine Dunaja vzácnym. Je to menší, krásne sfarbený, tyrkysovo-oranžový vtáčik. Živí sa drobnými rybkami, ktoré loví z posedu – najčastejšie z konára nad vodou.

Modráčiky sú vzácne druhy motýľov, ktoré sú závislé na pestrej krajine, plnej kvitnúcich rastlín. Pre svoj  život a vývin potrebujú veľmi špecifické podmienky, nielen udržiavané lúky a živné rastliny, ale aj mraveniská v bezprostrednom okolí. Takúto pestrú krajinu najlepšie dosiahneme pastvou zvierat.

Syseľ pasienkový má rád rozhľad. Je preňho ideálne, ak sú lúčne porasty udržiavané pasúcimi sa zvieratami, preto má aj druhový názov pasienkový. Syseľ bol kedysi hojne rozšírený druh a jeho kolónie mali aj niekoľko stotisíc členov. Všetko sa ale zmenilo intenzifikáciou poľnohospodárstva a rozoraním trávnych porastov.

Včelárik zlatý pre svoj život potrebuje vhodné miesto na hniezdenie a krajinu bohatú na hmyz. Tú ale pri súčasnej chemizácii poľnohospodárstva, zanechaní pastvy, ale aj zmenách v riečnej dynamike, nie je tak jednoduché nájsť.

Aby mohli opeľovače ako tento krásavec Vidlochvost feniklový okolo nás spokojne poletovať, potrebujú krajinu, kde je dostatok potravy – kvitnúcich lúk, pestrých porastov, prírodných záhrad, poľnohospodárskej krajiny, ktorá nie je vo veľkom ošetrovaná pesticídmi.


Ako pomáha Dedoles

Aj vďaka vašim nákupom a príspevkom Dedoles drobných môžeme podporiť projekty na ochranu životného prostredia, boj s klimatickou krízou, vzdelávanie či pomáhať sociálne a zdravotne znevýhodneným ľuďom, za čo vám ďakujeme! Viac o našich aktivitách.