Dedoles sadí les 2020


Lesy sú nesmierne dôležité v snahe spomaliť klimatickú zmenu, ktorá je spôsobená vysokou koncentráciou CO2 v atmosfére. Dospelý strom dokáže za jeden rok „vytiahnuť“ až 22kg CO2 z atmosféry.


Preto Dedoles podporuje ochranu a výsadbu lesov.  

Vy nám v tom pomáhate, za čo vám ďakujeme!


Tento rok sme podporili

Projekt výsadby 28 000 pôvodných druhov stromov
v oblasti lužných lesov v povodí rieky Dunaj
v spolupráci s občianskym združením BROZPisztráng Kör.LUŽNÝ LES A JEHO VÝZNAM PRI ZACHYTÁVANÍ CO2

Lužné lesy, lesy na nížinách v okolí riek, majú vďaka riečnej dynamike oveľa väčšiu produktivitu a vyššiu schopnosť zachytávania a ukladania CO2. Vo vegetácii a pôde majú lužné lesy 2-krát vyššie zásoby uhlíka ako lesy vo vyšších nadmorských výškach. Vďaka pravidelným záplavám sa pôda v lužných lesoch neustále obnovuje, čo z nich robí doslova vysávače CO2 – hektár lužného lesa drží až 354 ton CO2.


PROJEKTOVÉ ÚZEMIE: VNÚTROZEMSKÁ DELTA DUNAJA

Dunajské lužné lesy sú jedným z najbohatších ekosystémov. Je v nich zastúpené veľké množstvo biodiverzity. V minulosti predstavovala Vnútrozemská delta Dunaja jeden z najväčších a najrozmanitejších komplexov mokradí v strednej Európe. Rozsiahle časti tohto územia boli negatívne ovplyvnené v dôsledku regulačných zásahov do toku rieky, výstavby vodných diel a zlým lesným hospodárením. To spôsobilo aj úbytok populácií typických druhov vtákov, ale aj množstva rýb a obojživelníkov.VÝSADBA PÔVODNÝCH DRUHOV DREVÍN V DUNAJSKÝCH LUŽNÝCH LESOCH

Výsadba pôvodných druhov stromov v lužnej krajine má obrovský význam, najmä z dôvodu, že lužné lesy v okolí Dunaja boli a sú zmenené lesným hospodárstvom. Počas takýchto lesníckych zásahov boli vysádzané najmä nepôvodné rýchlorastúce klony topoľov.

Pôvodné druhy topoľov majú oveľa vyššiu schopnosť prirodzene zmladzovať, dosahujú vyšší vek, takže v staršom veku si v nich vtáci (dutinové hniezdiče) môžu vytvárať dutiny, a tak vzniká vhodný biotop pre tieto živočíchy. Charakteristickými druhmi tohto typu lesa sú najmä topole a vŕby, vysádzajú sa aj duby a plané jablone a hrušky.Opatrenia súvisiace s koronavírusom nám túto jeseň nedovolili zúčastniť sa sadenia aj aktívne. Dúfame, že sa nám to podarí na jar, kedy pri výsadbe stromov pomôžu aj naši kolegovia. 😊


Viac informácií nájdete TU