Pravidlá spotrebiteľskej súťaže „Veselý lós Dedoles“

 

 1. „Veselý lós Dedoles“ je spotrebiteľská súťaž určená pre zákazníkov kamenných obchodov Dedoles (ďalej len DEDOLES).
 2. Spotrebiteľská súťaž je rozdelená na dve časti:
  • Hra 1: súťaž o nákupný darčekový poukaz do Dedoles v hodnote 50 EUR + súťaž o zľavu na druhý nákup.
  • Hra 2: istá odmena, ktorú obsahuje každý lós.
 3. Výhry: V rámci tejto súťaže obdrží zákazník za nákup v kamennej predajni Dedoles v hodnote 15 EUR stierací lós a za podmienok uvedených nižšie môže vyhrať:
  • 50 EUR na nákupy do Dedoles
  • alebo zľavu 22 % na ďalší nákup
  • a / alebo získa garantovanú výhru (istú odmenu) = zľavu do e-shopu (20, 30, 35 %) (ďalej len výhra).

   Účasť v tejto súťaži je dobrovoľná. Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne a v plnom rozsahu stanovujú pravidlá súťaže (ďalej len súťaž).
 1. Usporiadateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť Dedoles, s.r.o., Za Koníčkom 14, 902 01 Pezinok, IČO: 46706305, DIČ: SK2023541630. (ďalej len usporiadateľ).
 2. Technickým partnerom súťaže zaisťujúcim vyplácanie výhier a prípadné reklamácie súťaže je spoločnosť IRMS Promotions, s.r.o., Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 - Benice, IČO: 242 66 060 (ďalej len technický partner).
 3. Súťaž prebieha od 1. 7. 2021 00:00:00 do vyčerpania zásob lósov. Nárok na výhru musia zákazníci vzniesť do 7 dní od skončenia súťaže. (ďalej len doba trvania súťaže).
 4. Podmienky účasti v súťaži:
 • Súťažiacim môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, neobmedzená na svojprávnosti, spotrebiteľ, s kontaktnou adresou v Českej alebo Slovenskej republike, ktorá dodrží všetky pravidlá súťaže a poskytne usporiadateľovi súhlas so spracovaním nižšie uvedených osobných údajov (ďalej len súťažiaci).
 • Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci (resp. osoby v pomere obdobnom zamestnaneckému) osôb podieľajúcich sa na príprave a realizácii Súťaže, v prípade spoločností zamestnanci (resp. osoby v pomere obdobnom zamestnaneckému) tiež ich materských, resp. dcérskych spoločností, a prevádzkovatelia kamenných predajní Dedoles, ako aj ich blízke osoby v zmysle § 22 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník.
 • Medzi osoby podieľajúce sa na príprave a realizácii súťaže patria: usporiadateľ, organizátor, technický partner a jeho servisná organizácia.
 • Uplatnením výhry dáva súťažiaci svoj súhlas s týmito pravidlami spotrebiteľskej súťaže.
 1. Zapojenie do súťaže:
 • Súťažiaci sa zapojí do súťaže tak, že v čase trvania súťaže uskutoční nákup v minimálnej hodnote 15 EUR v značkových predajniach Dedoles (ďalej len nákup).
 • Pri nákupe dostane súťažiaci pokladničný blok / účtenku (ďalej len účtenka) a tiež stierací lós (ďalej len lós).
 • Ak dostal súťažiaci lós s účtenkou, musí si súťažiaci starostlivo uschovať súťažnú účtenku pre prípad výhry.
 • Na jednu účtenku môže súťažiaci získať viac lósov - podľa hodnoty účtenky. 15 EUR = 1 lós, 30 EUR = 2 lósy atď.
 • Počet lósov a výhier jedného súťažiaceho je obmedzený iba počtom uskutočnených nákupov v Dedoles alebo prijatých poštových zásielok od usporiadateľa súťaže spĺňajúcich podmienky súťaže.
 • Zákazník sa môže zapojiť opakovane.
 1. Mechanizmus výhry v súťažiHra 1:
 • V hornej časti lósu sa nachádza 12 herných stieracích polí – Hra 1.
 • Súťažiaci si vyberie 4 ľubovoľné hracie polia, ktoré zotrie.
 • Lós zakladá nárok na výhru len vtedy, ak zákazník zotrie práve 4 (štyri) hracie polia z 12 (dvanástich) a na všetkých zotretých poliach objaví zhodný výherný symbol "J " alebo " ", pričom ostatné hracie polia sú nezotreté a nepoškodené (mechanicky, chemicky ani inou cestou).
 • Každý lós obsahuje výhernú kombináciu, takže každý lós môže byť výherný. Zaleží len na zákazníkovi, ktoré polia zotrie. Každý sa môže presvedčiť, že aj jeho lós bol výherný, zotretím všetkých stieracích polí na lóse po neúspešnom pokuse na štyroch poliach.
 • Lós s výhrou a s vyplnenými kontaktnými údajmi spolu s príslušnou účtenkou alebo jej kópiou (pokiaľ bol lós vydaný k účtenke) zákazník odovzdá na predajni Dedoles.
 • V prípade odovzdania lósu s výhrou na predajni bude výhra vydaná na základe validácie okamžite.
 • V prípade, že obsluha nebude môcť jednoznačne určiť výhercu, odovzdá zákazník svoj lós na základe preberacieho protokolu obsluhe kamennej predajne a tá ho pošle technickému partnerovi na následnú validáciu, na základe ktorej bude určená výhra / nevýhra. Zákazník bude po odbornom posúdení kontaktovaný.
 • Vydanie lósu k účtenke nemožno nárokovať spätne.
 • Nedôležité poškodenie lósu, ktorá nezasahuje do hracích polí, nie je dôvodom na zamietnutie nároku na výhru. Posúdenie toho, či sa jedná o nedôležité poškodenie lósu, náleží technickému partnerovi súťaže.
 1. Mechanizmus výhry istej odmeny – Hra 2:
 • V spodnej časti lósu je stieracie pole pre istú odmenu - Hra 2.
 • Pod týmto poľom sa skrýva okamžitá výhra v danej nominálnej hodnote a kód pre jej uplatnenie pri nákupe na e-shope Dedoles.
 • Istá odmena náleží súťažiacemu vždy, aj v prípade výhry v Hre 1, za podmienok daných týmito pravidlami súťaže.
 • V prípade výhry v Hre 1 a uplatnenie na predajni bude zákazníkovi istá odmena odstrihnutá a ponechaná.
 1. Ochrana osobných údajov
 • Osobné údaje súťažiacich spracováva usporiadateľ za účelom realizácie súťaže, ostatných marketingových aktivít usporiadateľa a splnení zákonom stanovených povinností, a to po dobu nevyhnutne potrebnú pre naplnenie týchto účelov. Svojou účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci usporiadateľovi súhlas, aby pri organizovaní súťaže spracovával jeho osobné údaje v rozsahu vyžiadanom v rámci účasti v súťaži, a to výlučne na účel jeho účasti v súťaži, preverenia jeho platnej účasti v súťaži, realizácie, vyhodnotenie súťaže a odovzdanie výhier, a to po dobu trvania súťaže a 2 týždne po jej skončení. Po ukončení súťaže a odovzdaní výhier budú všetky tieto osobné údaje zlikvidované s výnimkou osobných údajov výhercov, ako je stanovené nižšie. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, bez neho ale nie je možné určiť výhercu. Súťažiaci má najmä právo prístupu k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu.
 • Účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci súhlas s tým, že je organizátor v súvislosti s odovzdaním výhry, ak sa súťažiaci stane výhercom, oprávnený bezplatne zhotovovať a uverejňovať obrazové, zvukové alebo obrazovo zvukové záznamy jeho osoby, jeho prejavov osobnej povahy (video, fotografie, písmo, hlas a pod.) vrátane zverejnenia osobných údajov výhercu v rozsahu meno, priezvisko a neúplná adresa bydliska (výhradne názov obce) v oznamovacích prostriedkoch, na internete alebo v propagačných materiáloch a sociálnych sieťach, a to najmenej po dobu 1 (jedného) roka odo dňa nadobudnutia týchto záznamov. V prípade, že sa súťažiaci stane výhercom, súhlasí s tým, aby jeho osobné údaje boli v plnom rozsahu (meno, priezvisko, telefón) spracovávané aj prostredníctvom tretích osôb, spracovateľov osobných údajov, zaisťujúcich technickú stránku súťaže, akým je napr. Zabezpečenie doručenie výhry .
 • Usporiadateľ je správcom osobných údajov. V rozsahu, aký je potrebný pre realizáciu súťaže alebo plnenie zákonom stanovených povinností, sú oprávnení osobné údaje súťažiacich spracovávať usporiadateľ, organizátor, technický partner a osoby, ktoré sa s usporiadateľom na organizovanie súťaže podieľajú, vymenované v bode 7. týchto pravidiel.
 • Pri spracovaní osobných údajov na základe súhlasu (tj. bez iného zákonného dôvodu) môže tento súhlas súťažiaci kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov vykonávaného do doby odvolania súhlasu so spracovaním.
 • Súťažiaci má právo usporiadateľa požiadať o informáciu, či vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, a ak áno, potom môže požadovať najmä o informácie o tom, aké osobné údaje má usporiadateľ k dispozícii, o účele spracovania, kategóriách spracovávaných osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené, a o dobe, počas ktorej budú osobné údaje spracovávané.
 • Súťažiaci má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o ňom usporiadateľ spracováva. Pokiaľ súťažiaci nepožaduje iný spôsob, budú mu jeho osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme. Pokiaľ súťažiaci požiada o poskytnutie informácií elektronickými prostriedkami, budú mu poskytnuté elektronicky, ak je to technicky možné.
 • Usporiadateľ prijíma primerané opatrenia, aby zabezpečil presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré má o súťažiacom k dispozícii. Ak sú osobné údaje súťažiaceho nepresné, neúplné alebo neaktuálne, má právo požadovať bezodkladnú nápravu, tj. opravu nesprávnych údajov, aktualizáciu neaktuálnych údajov a / alebo doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Súťažiaci má právo požadovať, aby usporiadateľ jeho osobné údaje vymazal, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracované, ak odvolal súhlas so spracovaním alebo ak boli jeho osobné údaje spracúvajú nezákonne. Ak neexistujú zákonné dôvody pre odmietnutie výmazu, je usporiadateľ povinný tejto žiadosti vyhovieť.
 • Súťažiaci má právo požadovať, aby usporiadateľ obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, ak popiera presnosť týchto osobných údajov (obmedzenie trvá po dobu overenie presnosti), ak je spracovanie nezákonné a súťažiaci odmieta vymazanie alebo ak už usporiadateľ jeho osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale súťažiaci ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov. Pri obmedzení spracovania je usporiadateľ iba oprávnený osobné údaje uložiť; ďalšie spracovanie je možné len so súhlasom súťažiaceho alebo zo zákonných dôvodov.
 • Súťažiaci má právo na získanie osobných údajov, ktoré poskytol usporiadateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a na ich odovzdanie inému správcovi osobných údajov. Toto právo sa však týka iba osobných údajov, ktoré od súťažiaceho získal usporiadateľ na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je súťažiaci zmluvnou stranou.
 • Súťažiaci má právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov, ktoré je založené na oprávnených záujmoch usporiadateľa. Ak usporiadateľ nemá presvedčivý oprávnený legitímny dôvod na spracovanie a ak vznesie súťažiaci námietku, je usporiadateľ povinný na tento účel osobné údaje ďalej nespracovávať.
 • Pre podanie sťažnosti na spôsob spracovania osobných údajov vrátane uplatnenia uvedených práv sa môže súťažiaci obrátiť na info@dedoles.cz/sk. Usporiadateľ všetky podnety a sťažnosti riadne preverí.
 • Ak nie je súťažiaci spokojný so spôsobom vybavenia svojej sťažnosti alebo ak sa domnieva, že sú jeho osobné údaje spracovávané v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, môže podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je:
  • Pre SR: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12,820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, DIČ: 2021685985, tel .: +421 232 313 214, email: dozor@pdp.gov.sk.).
  • Pre ČR: Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz, Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel .: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz).
 1. Kontaktné informácie:
  E-mailová adresa pre otázky k súťaži: info@dedoles.sk
 1. Ďalšie podmienky súťaže:
 • Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné či akékoľvek iné plnenie, môžu však požiadať o výmenu tovaru za inú veľkosť, prípadne iný produkt v rovnakej cenovej hladine. Usporiadateľ nie je voči súťažiacim inak zaviazaný a súťažiaci nemajú nárok na iné plnenia ako tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách. Usporiadateľ nezodpovedá za plnenie dodávané tretími stranami. Podmienky dodania a záruky tovaru či služieb získaných v rámci súťaže sa riadia podmienkami ich dodávateľov, ktorí tiež vybavujú prípadné reklamácie.
 • Výhra v hlavnej hre nie je právne vymáhateľná. Výška výhier nepodlieha dani z príjmu.
 • Neprevzaté výhry prepadajú usporiadateľovi. O akýchkoľvek reklamáciách či iných námietkach (okrem námietok týkajúcich sa ochrany osobných údajov) rozhoduje usporiadateľ. Organizátor a usporiadateľ si vyhradzujú právo bez predchádzajúceho oznámenia a bez náhrady zmeniť dobu trvania súťaže, súťaž odložiť, prerušiť, alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá okrem časti pravidiel týkajúcich sa akokoľvek ochrany osobných údajov, a to po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na webových stránkach, kde sú vždy k dispozícii platné a úplné pravidlá. Právo usporiadateľa i organizátora ukončiť súťaž sa týka predovšetkým (ale nie výlučne) prípadov, v ktorých z akýchkoľvek dôvodov nie je možné pokračovať podľa plánu, napr. z dôvodu zásahu vyššej moci alebo nefunkčnosti informačných technológií, ktoré sú pre konanie potrebné, alebo z iných technických, organizačných či právnych dôvodov, ktoré by mohli ovplyvniť správu, bezpečnosť, integritu a normálny a riadny priebeh súťaže, a / alebo ak nie je možné v súťaži pokračovať kvôli napadnutiu počítačov vírusmi, falšovaniu, neoprávnenej intervencii, podvodu, technickému zlyhaniu alebo z iných dôvodov, ktoré sú mimo kontroly usporiadateľa a ktoré narušia či ohrozia bezpečnosť správy, férovosť, integritu a riadny priebeh súťaže.
 • Ak dôjde v súvislosti s odovzdaním výhry k mimoriadnej, nepredvídateľnej a neprekonateľnej prekážke vzniknutej nezávisle na vôli usporiadateľa (tzv. zásah vyššej moci), kvôli ktorej nebude možné zabezpečiť odovzdanie výhry, nemá výherca nárok na odovzdanie ďalšej náhradnej výhry. Medzi zásahy vyššej moci patrí napríklad pôsobenie prírodných živlov, neočakávaná zmena bezpečnostnej situácie atď.
 • Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať splnenie všetkých podmienok pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek zo súťažiacich zo súťaže, ak by takýto súťažiaci porušoval jej pravidlá, a to bez nároku na náhradu nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla súťažiacemu vzniknúť. Prípadné námietky proti priebehu súťaže sa zasielajú písomne na poštovú adresu usporiadateľa uvedenú v týchto pravidlách, a to do troch pracovných dní od ukončenia súťaže (námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy). Rozhodnutie usporiadateľa o námietke je konečné.
 • Úplné znenie pravidiel je k dispozícii na webových stránkach súťaže www.dedoles.sk/los a www.dedoles.sk/los. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné, konečné a záväzné.
 • Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené v súvislosti s nesprávnym užívaním výhier.
 • Pravidlá súťaže rešpektujú právny poriadok Českej a Slovenskej republiky.
 • Účasťou v súťaži vyjadruje účastník svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
 • Tieto pravidlá vstupujú do platnosti a nadobúdajú účinnosť dňa 1. 7. 2021.

 

 

Zoznam kamenných predajní Dedoles nájdete na stránkach www.dedoles.sk/predajne-dedoles